Power Equipment

APC Basic Rack 1.8kVA PDU - PHALANX Solutions
Cisco Power Module - PHALANX Solutions
Cisco PoE Injector - PHALANX Solutions